fbpx

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług terapeutycznych przez Gabinet Liberi, właścicielem której to marki jest Piotr Robaczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Robaczewski, z siedzibą w Warszawie (00-775), ul. Konduktorska 4/16, NIP 7393509186, REGON 380896499, zwany dalej Gabinetem, prowadzący stronę internetową gabinetliberi.pl,
 2. Z konsultacji i psychoterapii w Gabinecie mogą korzystać osoby, które wyrażają zgodę na kontakt ze specjalistami pracującymi w Gabinecie i respektują niniejszy Regulamin. 
 3. Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

II. Rezerwacja terminu konsultacji odbywającej się w placówce Gabinetu lub online 

 1. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje, których celem jest rozpoznanie sytuacji klienta i problemu, z jakim się zgłasza, oraz podjęcie decyzji o najlepszej dla niego formie pomocy.
 2. Sesje odbywają się w placówce Gabinetu pod adresem ul. Batuty 7a/38, 02-743 Warszawa lub online.
 3. Czasy trwania różnych rodzajów sesji dostępne są w cenniku Gabinetu na jego stronie internetowej. Jeżeli Pacjent spóźnia się na sesję, nie zostaje ona przedłużona. 
 4. Sesje są płatne zgodnie z cennikiem Gabinetu, który jest zamieszczony na jego stronie internetowej. 
 5. Wstępną rezerwację terminu sesji można ustalić telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, przez serwisy znanylekarz.pl i bookero.pl lub poprzez pocztę elektroniczną. 
 6. Potwierdzeniem rezerwacji jest płatność za sesję. W przypadku braku wpłaty w przeciągu czasu podanego przy rezerwowaniu terminu, rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Opłatę za sesję w ramach trwającej terapii należy uregulować przed rozpoczęciem wizyty.
 8. Płatność za sesję oraz sesję online dokonywana jest przez Pacjenta z góry przelewem lub za pośrednictwem serwisów płatniczych Tpay (dla bookero.pl) lub Stripe (dla znanylekarz.pl).
 9. Dokonując płatności Pacjent podaje dane osobowe wymagane przez serwis płatniczy do realizacji płatności. 
 10. Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy psychoterapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego Pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy). Psychoterapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty.

III. Odwoływanie lub zmiana terminu sesji odbywającej się w Gabinecie lub online 

 1. Pacjent ma prawo do odwołania sesji oraz sesji online najpóźniej na 48 godzin przed terminem jej wykonania. Odwołać wizytę można telefonicznie kontaktując się bezpośrednio z psychoterapeutą (w przypadku trwającej terapii) lub kontaktując się z numerem kontaktowym Gabinetu (w przypadku pierwszorazowych spotkań).
 2. Pacjent może zmienić datę opłaconej sesji lub sesji online najpóźniej na 48 godzin przed terminem jej wykonania telefonicznie kontaktując się bezpośrednio z psychoterapeutą (w przypadku trwającej terapii) lub kontaktując się z numerem kontaktowym Gabinetu (w przypadku pierwszorazowych spotkań).
 3. Wszelkie informacje dotyczące zmiany terminu spotkania, rezerwacji kolejnych wizyt, odwoływania wizyt Klienci przekazują bezpośrednio na numer telefonu terapeuty, który jest przekazywany Klientowi przez terapeutę na pierwszym spotkaniu. Możliwe jest też przekazywanie tych informacji na maila terapeuty (na pierwszym spotkaniu terapeuta ustala formę komunikacji – sms lub mail).
 4. W przypadku odwołania sesji trwającej terapii przez Klienta liczy się dokładna data otrzymania przez terapeutę wiadomości (sms lub mail).
 5. Zmiana terminu sesji lub sesji online w czasie krótszym niż 48 godzin przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się z koniecznością opłaty za nieodbyte spotkanie niezależnie od przyczyny odwołania. 
 6. W przypadku braku opłaty za nieterminowo odwołane spotkanie, Gabinet Liberi może anulować kolejne wizyty.
 7. W przypadku odwołania sesji lub sesji online w czasie dłuższym niż 48 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot dokonanej opłaty w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za nią.
 8. Gabinet zwraca środki Pacjentowi w terminie 7 dni od momentu odwołania sesji lub sesji online. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, którymi serwis płatniczy obciążył Gabinet w związku z tą sesją.

IV. Zasady dotyczące psychoterapii 

 1. Rozpoczęcie psychoterapii (indywidualnej/rodzinnej/pary) poprzedzają konsultacje. 
 2. W przypadku psychoterapii młodzieży, rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają konsultacje z całą rodziną, rodzicami oddzielnie, nastolatkiem oddzielnie. Dopiero po kilku konsultacjach (decyzja o ich liczbie leży po stronie terapeuty), podejmowana jest decyzja o psychoterapii młodzieży lub innej rekomendowanej formie terapii (terapia rodzinna, terapia indywidualna rodziców lub terapia pary rodziców).
 3. Od momentu rozpoczęcia psychoterapii psychoterapeutę i Pacjenta obowiązuje indywidualnie ustalany i omówiony w trakcie konsultacji kontrakt terapeutyczny zawierany pisemnie lub ustnie.
 4. W kontrakcie terapeutycznym zawarte są ustalenia dotyczące m.in. celu terapeutycznego, tajemnicy zawodowej, czasu trwania terapii, sytuacji przerwania terapii, innych indywidualnych kwestii pomiędzy Pacjentem a terapeutą.
 5. Psychoterapeuta jest zobowiązany do dochowania tajemnicy zawodowej, która dotyczy informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez Pacjenta z terapii wobec osób trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, psychoterapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje dotyczące Pacjenta, jedynie za wiedzą i zgodą Pacjenta.
 6. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w Gabinecie i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.

V. Dokumentacja dotycząca psychoterapii 

 1. Psychoterapeuci pracujący w Gabinecie nie prowadzą dokumentacji pacjenta. Na prośbę pacjenta może zostać przygotowane zaświadczenie dotyczące udziału w psychoterapii zawierające informację o czasie trwania procesu terapii (liczba spotkań, data początku i zakończenia).
 2. W przypadku sporządzania zaświadczenia specjalista ma prawo sprawdzić zgodność podawanych danych osobowych z dowodem tożsamości.
 3. Zaświadczenie lub dokumentacja wydawane są w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.

VI. Reklamacje 

 1. Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku świadczenia usług niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego w terminie do 7 dni od zakończenia sesji. 
 2. Pacjent może złożyć reklamację pisemnie na adres poczty elektronicznej: kontakt@gabinetliberi.pl lub przesłać pocztą na adres: Gabinet Liberi Piotr Robaczewski ul. Konduktorska 4/16, 00-775 Warszawa. 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta, które pozwolą na jego identyfikację i kontakt, a także opis przyczyn reklamacji.
 4. Gabinet rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. 

VII. Sesje online – warunki 

 1. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w sesji online lub brak możliwości dostępu do sesji online z przyczyn niezależnych od Gabinetu, w tym z przyczyn technicznych ujawnionych po stronie Pacjenta. 
 2. Sesja może odbyć się online (m.in. za pośrednictwem Skype lub Zoom), o ile spełnione są przez Pacjenta minimalne wymagania techniczne w postaci: korzystania z odpowiednio szybkiego komputera z kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem lub z telefonu/tabletu wyposażonego w kamerę i mikrofon, posiadania odpowiednio szybkiego łącza internetowego, zapewnienia warunków do swobodnej rozmowy bez obecności osób trzecich. 
 3. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego przeprowadzenia konsultacji z przyczyn technicznych nieleżących po stronie Gabinetu, Pacjentowi nie przysługują względem Gabinetu jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej opłaty. 

VIII. Polityka prywatności dotycząca sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej Gabinetu pod adresem: https://gabinetliberi.pl/informacja-o-rodo/

Zadzwoń